28 Feb
28Feb

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Walentynkowy”§ 1 Postanowienia ogólne.

Wyłącznym organizatorem oraz uprawnionym i zobowiązanym z tytułu przeprowadzenia konkursu pt. “KONKURS z okazji dnia kobiet ” zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Exponerfoto NIP 5170399825 oraz Kwiaciarnia Gipsówka Katarzyna Sobota-Zalot, ul. Grunwaldzka 26/5, 35-068 Rzeszów, NIP: 8133716960 zwani dalej „Organizatorem”. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach strony internetowej Instagram dostępnej pod adresem https://www.instagram.com/exponerfoto_wedding/

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Zadanie Konkursowe

Zadanie Konkursowe dla Uczestnika:

1. Zaobserwować profil @exponerfoto_wedding & @kwiaciarnia_gisowka

2. Dodać komentarz o treści ,,kwiaty i sesja🌸!''


§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa1.

 Każde zgłoszenie uczestnictwa do Konkursu poddawane jest następującym czynnościom materialno – technicznym) moderacja zgłaszającej się osoby, pod którym to pojęciem rozumie się sprawdzenie poprawności danych zgłoszonej osoby i zadania pod kątem: rzetelności zgłoszenia, prawdziwości zgłoszenia, zgodności z zadaniem konkursowym, z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią niniejszego regulaminu) weryfikacji czy zgłoszenie zawiera wszystkie elementy określone w § 3 oraz przewidziane dla zadania konkursowego określone w § 2 Regulaminu.

2. Moderacja prowadzona jest w dniach od poniedziałku do piątku i trwa nie dłużej niż 24 godziny od chwili prawidłowego dodania zgłoszenia;

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

4. Każdy Zgłaszający może w ramach uczestnictwa w Konkursie wziąć udział tylko raz, z zastrzeżeniem, że na jedno konto na Instagramie przypada tylko jedno zgłoszenie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń, które nie spełniają warunków Konkursu, naruszają dobre obyczaje lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4 Czas i miejsce trwania Konkursu1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.02.2023 r. i trwa do 09.02.2023 r. włącznie.

2. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 08.03.2023 r.

§ 5 Ocena1. 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym regulaminem lub nadużycie prawa do udziału w Konkursie.

§ 6 Nagrody

1. Nagroda w konkursie jest bukiet kwiatów oraz voucher na kobiecą sesję zdjęciową w której skład wchodzi 5 zdjęć w formie cyfrowej. Voucher można wykorzystać do 60 dni od odebrania wygraniej.\.

2.W dniach rozstrzygnięcia konkursu, spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrana jedna osoba. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 08.03.2023 r. i zostanie ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym. Przekazanie nagród odbędzie się przez odbiór własny w terminie do 3 dni liczonych od dnia wyłonienia zwycięzcy.

4.  Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę przechodzą na własność Organizatora i pozostają wyłącznie do jego dyspozycji. Nagrody przewidzianej w Konkursie nie można zamienić na inne nagrody oraz ekwiwalent pieniężny.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych1. 

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych przez Organizatora i jednocześnie fundatora nagród Exponerfoto NIP 5170399825 oraz Kwiaciarnia Gipsówka Katarzyna Sobota-Zalot, ul. Grunwaldzka 26/5, 35-068 Rzeszów, NIP: 8133716960 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Exponerfoto NIP 5170399825 oraz Kwiaciarnia Gipsówka Katarzyna Sobota-Zalot, ul. Grunwaldzka 26/5, 35-068 Rzeszów, NIP: 8133716960 . Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych fundatorowi nagród wskazanemu w ust. 1 powyżej na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestniczenia w Konkursie i otrzymania Nagrody.

 8 Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora1. 

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie podczas lub w związku z Konkursem wizerunku osób trzecich lub ich oznaczenie na profilu Uczestnika bez ich zgody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. 

§ 9 Postanowienia końcowe1. 

Regulamin oraz informacje dotyczące niniejszego Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób

3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego art. 919 – 921 oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników w związku z prowadzonym Konkursem.

7. Konkurs nie jest sponsorowany , popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.  

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.