Regulamin Konkursu ,,Dzień w Lawendowej Szklarni!"

REGULAMIN KONKURSU 

Wygraj dzień w Lawendowej Szklarni!

§1Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest ,,Lawendowa szklarnia” zwana dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez spółki prowadzące portal społecznościowy Instagram.

4. Celem konkursu jest wybranie najbardziej kreatywnej, wyróżniających się pracy spośród nadesłanych zgłoszeń.

§2Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają aktywny profil w portalu społecznościowym Instagram i są w stanie odebrać nagrodę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zakazane jest korzystanie przez jedną osobę z więcej niż jednego profilu w portalu społecznościowym Instagram, a w szczególności przez stworzenie fikcyjnego profilu. W przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia o korzystaniu przez Uczestnika z fikcyjnego profilu, zgłoszenia takiej osoby zostaną usunięte.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie pojedynczego komentarza z unikalną odpowiedzią na zadanie konkursowe pod wskazanym postem konkursowym na profilu Organizatora.

4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 sierpnia 2023 roku do dnia 29 sierpnia 2023 roku do godziny 23:59 za pośrednictwem postu konkursowego na profilu „Lawendowa_Szklarnia” w serwisie społecznościowym Instagram, który to profil dostępny jest na stronie: https://www.instagram.com/lawendowa_szklarnia/.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w oznaczeniu pod postem konkursowym, a także za pośrednictwem wiadomości prywatnej przesłanej na profil, z którego opublikowano wpis biorący udział w konkursie. Nastąpi to nie później niż w 72 godzin od zakończenia Konkursu.
6. Laureat zobowiązany jest do wskazania terminu odbioru nagrody, nie dłuższego niż 60 dni od dnia informacji o wygranej. Na dane składają się: imię, nazwisko, numer telefonu. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. W przypadku odmowy podania danych osobowych wskazanych w ust. 6, w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub nie wskazaniu terminu odbioru nagrody wskazanego w ust. 6, Organizator może zdecydować o niewydaniu nagrody lub jej przekazaniu innemu uczestnikowi. Niewydanie nagrody może nastąpić również w sytuacji, gdy okaże się, że laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w konkursie.

§3 Zadanie konkursowe

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Opisz swoje wymarzone przyjęcie w Lawendowej Szklarni, oraz napisz, kogo na nie zaprosisz!” Prace należy opublikować pod postem konkursowym na profilu Organizatora w portalu Instagram.

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję. Dodatkowe komentarze pod postem konkursowym nie będą brane pod uwagę.

3. Spośród wszystkich zgłoszeń Jury wybierze 2 pracę, najbardziej kreatywne, która zostaną nagrodzone.

4. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

5. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami

współżycia społecznego. W szczególności nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe czy naruszać praw osób trzecich. Zgłoszenia naruszające wskazane normy będą usuwane i dyskwalifikowane z konkursu.

6. Uczestnik z chwilą dodania zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym zgłoszeniu konkursowym niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody, a w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na wszelkich polach eksploatacji. Do nich należą przede wszystkim:1) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.

§4Nagrody
1. Nagrodą za pierwsze miejsce jest 4 godzinny wynajem Lawendowj Szklarni na wydarzenie w terminie od poniedziałku do czwartku 2023. Laureat zobowiązany jest do wskazania terminu odbioru nagrody, nie dłuższego niż 60 dni od dnia informacji o wygranej.

Organizator nie zapewnia nakrycia, zastawy oraz dekoracji. Organizator zapewnia miejsce do siedzenie oraz stół.

W wydarzeniu może uczestniczyć maksymalnie 10 osób.

2. Nagrodą za drugie  miejsce to godzinny wynajem Lawendowej Szklarni w terminie od poniedziałku do czwartku. Laureat zobowiązany jest do wskazania terminu odbioru nagrody, nie dłuższego niż 60 dni od dnia informacji o wygranej. W wydarzeniu może uczestniczyć maksymalnie 10 osób. 

3. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika,

a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody.

5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w portalu społecznościowym Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

§5Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać do Organizatora za pomocą prywatnej wiadomości na Instagramie.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§6Obowiązek informacyjny

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Exponerfoto Justyna Radomska Łach adres firmy. ul.Podlesie 92. 35-053 Kamień, NIP 5170399825

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679. Dane zostały zebrane za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

§7Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa obowiązujące na dzień ogłoszenia konkursu.